Mapping and functional characterization of structural variation in 1060 pig genomes

Liu Yang, Hongwei Yin, Lijing Bai, Wenye Yao, Tan Tao, Qianyi Zhao, Yahui Gao, Jinyan Teng, Zhiting Xu, Qing Lin, Shuqi Diao, Zhangyuan Pan, Dailu Guan, Bingjie Li, Huaijun Zhou, Zhongyin Zhou, Fuping Zhao, Qishan Wang, Yuchun Pan, Zhe ZhangKui Li*, Lingzhao Fang*, George E Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Downloads (Pure)

Search results