Microbial metabolic response to winter warming stabilizes soil carbon

Jing Tian*, Ning Zong, Iain P Hartley, Nianpeng He, Jinjing Zhang, David Powlson, Jizhong Zhou, Yakov Kuzyakov, Fusuo Zhang, Guirui Yu*, Jennifer A J Dungait

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Microbial metabolic response to winter warming stabilizes soil carbon'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds