Southern China can produce more high-quality rice with less N by green manuring

Songjuan Gao, Guopeng Zhou, Danna Chang, Hao Liang, Jun Nie, Yulin Liao, Yanhong Lu, Changxu Xu, Jia Liu, Shang Han, Ji Wu, Hui Wang, Chunzeng Liu, Yuhu Lv, Yibin Huang, Chunmei He, Mingjian Geng, Jianhong Wang, Tieguang He, Zhongyi LiHai Liang, Shun Li, RM Rees, Kristian Thorup-Kristensen, Weidong Cao*

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  8 Citations (Scopus)
  11 Downloads (Pure)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Southern China can produce more high-quality rice with less N by green manuring'. Together they form a unique fingerprint.

  Agricultural and Biological Sciences